window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-3CZKDCPTPJ');
Avís Legal2022-11-16T00:06:58+02:00

Avís Legal

Àlvar Veà Jòdar (d’ara endavant, dermaebre.com) és l’entitat titular del portal de ”dermaebre.com” o del website al qual ha accedit amb les següents dades fiscals:

  • NIF: 39914913T
  • C/Lleida num 38-40; CP: 43792 Vinebre (TARRAGONA)
  • Telf: 621183860
  • info@dermaebre.com

L’accés al portal o a qualsevol dels website de dermaebre.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que aquests contenen comporta l’acceptació de les Condicions generals previstes en aquest avís legal. Per això, n’ha de llegir atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen en el portal o en qualsevol dels website de dermaebre.com.

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. dermaebre.com es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, en cas que entrin en vigor des de la seva publicació i són aplicables a tots els usuaris del portal o dels website des d’aleshores.

Els continguts de qualsevol de les pàgines web, en especial les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui el contrari expressament, no constitueixen cap oferta vinculant. dermaebre.com es reserva el dret d’introduir modificacions o d’ometre totalment o parcialment els continguts actuals quan ho consideri oportú, com també d’impedir-hi o restringir-ne l’accés de manera temporal o permanent.

dermaebre.com pot incloure en qualsevol dels seus website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l’autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i a altres informacions. En cap d’aquests casos dermaebre.com no és responsable de les pàgines i els continguts de tercers, ni tampoc del funcionament i la disponibilitat d’aquests.

Navegació i personalització

La simple navegació a través dels website de dermaebre.com té caràcter gratuït i no exigeix el registre previ de l’usuari. No obstant això, l’accés, la contractació o l’ús d’alguns productes o serveis pot requerir que l’usuari s’hi registri. En aquest cas, cadascun d’aquests productes i serveis es regeix per les seves pròpies condicions específiques, sens perjudici de les condicions que es preveuen aquí.

En alguns dels portals o website s’ofereix a l’usuari la possibilitat de personalitzar les pàgines, incloent-hi fons de pantalla diferents, o bé de configurar els accessos als seus productes i serveis preferits, la qual cosa fa que la navegació i la localització dels recursos utilitzats sigui eficient, funcional i que, per tant, s’adapti als gustos i als usos de cada usuari.

Seguretat

El portal i els website de dermaebre.com estan proveïts dels certificats, els segells o les acreditacions de seguretat i qualitat necessaris per oferir un entorn segur als usuaris. No obstant això, li recomanem que consulti i que llegeixi atentament les Recomanacions de seguretat que dermaebre.com té al seu portal a disposició de tots els usuaris.

Política de privadesa i protecció de dades

dermaebre.com compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat bancària.

dermaebre.com ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Si es demana emplenar un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informa el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tracten i/o se cedeixen amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Per tal que la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com puguin, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Portals mòbils i geolocalització

Algunes de les pàgines web de dermaebre.com estan adaptades per a l’ús en dispositius mòbils, per la qual cosa pot ser que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del portal o als dels diferents website.

Així mateix, algunes de les pàgines web adaptades per a dispositius mòbils o les aplicacions poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar, quan l’usuari l’activi, la ubicació d’aquest dispositiu en cada moment. D’aquesta manera pot accedir als serveis que necessitin geolocalització i que dermaebre.com tingui disponibles.

L’accés als serveis esmentats requereix l’activació per part de l’usuari de la funció de geolocalització al seu dispositiu mòbil, i la pot desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i les pàgines web de dermaebre.com, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que aquestes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals dermaebre.com o les empreses del seu Grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

dermaebre.com no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements continguts a les pàgines web de dermaebre.com en cas que la titularitat d’aquests no correspongui a dermaebre.com ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius referits abans sense l’autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, a compte i risc propi, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de dermaebre.com. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització o llicència sobre els drets de propietat de dermaebre.com o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, tret dels casos en què dermaebre.com ho autoritzi expressament, establir enllaços, enllaços o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de dermaebre.com diferents de la pàgina principal del seu portal, com també presentar les pàgines web de dermaebre.com o la informació que aquestes contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

dermaebre.com no garanteix l’accés continuat, ni la visualització, la descàrrega o la utilitat correctes dels elements i de la informació continguts a les pàgines web de dermaebre.com, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

dermaebre.com no és responsable de la informació ni dels altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de les pàgines web de dermaebre.com mitjançant enllaços, enllaços o links, ni de la informació i els altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi, mitjançant enllaços, enllaços o links, al portal de dermaebre.com o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de dermaebre.com, tret que aquesta última ho autoritzi expressament.

dermaebre.com i els seus proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, els productes i els serveis oferts o prestats a través de les pàgines web de dermaebre.com per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’ha esmentat, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació, i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de dermaebre.com.

Ni dermaebre.com ni els proveïdors d’informació, com a terceres parts, no assumeixen cap responsabilitat pels danys, els perjudicis, les pèrdues, les reclamacions o les despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de dermaebre.com; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de dermaebre.com, i (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Legislació aplicable

Aquestes Condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

Go to Top